دين از آن هنگام آغاز شد كه انسان شفقت خورشيد را در حق دانه هايي كه در خاك كاشته بود مشاهده كرد .