خداوند براي حقيقت ، دروازه هايي بسيار تعبيه كرده است تا به هر مؤمني كه بر آن ها مي كوبد ، خوش آمد گويد .