من ملک بودم و فردوس برين جايم بود
آدم آورد در اين دير خراب آبادم
کوکب بخت مرا هيچ منجم نشناخت
يارب از مادر گيتی به چه طالع زادم