خداوند در درون هر يك از ما رسولي قرار داده است تا ما را به راه روشن هدايت كند . با وجود اين ، بسياري هنوز در بيرون از خود ، به دنبال زندگي مي گردند ، غافل از آن كه زندگي در درون آن هاست .