دلم جز مهر مهرويان طريقی برنمی گيرد
ز هر در می دهم پندش وليکن در نمی گيرد
خدا را ای نصيحت گو حديث ساغر و می گو
که نقشی در خيال ما از اين خوشتر نمی گيرد