ايمان ، دانشي است در دل ، وراي دسترس دليل و برهان

 

FAITH is a knowledge within the heart , beyond the reach of proof 

 

 

به انتخاب همنشين دل :

پاي استدلاليان چوبين بود

پاي چوبين سخت بي تمكين بود

 مولوی -  دفتر اول مثنوی

آذر : کار خوبی کردی که از صحبتهای پند آموز و زيبای جبران خليل جبران استفاده کردي.من با اين نظر جبران موافقم.کارتون قشنگه .به کارتون ادامه بديد.