اي يوسف خوشنام ما    ~    خوش مي روي بر بام ما

اي در شکسته جام ما    ~   اي بر ديريده دام ما   

اي نور ما اي سور ما   ~   اي دولت منصور ما

جوشي بنه در شور ما   ~   تا مي شود انگور ما

اي دلبر و مقصود ما   ~   اي قبله و معبود ما

آتش زدي در عود ما   ~   نظّاره کن در دود ما

        در گل بمانده پاي دل   ~   جان مي دهم چه جاي دل

     وز اتش سوداي دل   ~   اي واي دل، اي واي ما