وقتی محيط اجتماع آلوده و ناپاک شد سجايای انسانی و فضائل اخلاقی بی رونق
و زيان آور می شود و برعکس رذائل و ناپاکی در جامعه رايج و سودبخش می گردد.