بيچاره ملتي كه پر از باور است و خالي از دين

 

PITY the nation that is full of beliefs and empty of religion