نكوهش مكن

نكوهش مكن چرخ نيلوفري را

برون كن ز سر باد خيره سري را

چو تو خود كني اختر خويش را بد

مدار از فلك چشم نيك اختري را

من آنم كه در پاي خوكان نريزم

مر اين قيمتي در لفظ دري را

توضيح : مقسود ناصر خسرو از خوكان ، پادشاهان است . در گذشته تعداد زيادي از شعرا در وصف پادشاهان شعر مي سرودند و پاداش مي گرفتند . اما ناصر خسرو قبادياني ، مسعود سعد سلمان ، مولوي ، خيام ، حافظ ، ملك الشعراي بهار ، پروين اعتصامي و چنين نكردند . سفرنامه ناصر خسرو نيز مشهور است .