ای پيک راستان خبر يار ما بگو
احوال گل به بلبل دستان سرا بگو
بر اين فقير نامه آن محتشم بخوان
با اين گدا حکايت آن پادشا بگو