ز در درآی و شبستان ما منور کن
هوای مجلس روحانيان معطر کن
حجاب ديده ادراک شد شعاع جمال
بيا و خرگه خورشيد را منور کن