ما آزموده ايم در اين شهر بخت خويش
بيرون کشيد بايد از اين ورطه رخت خويش
از بس که دست می گزم و آه می کشم
آتش زدم چو گل به تن لخت لخت خويش