نرخ باسوادي در كشور به ۵/۸۶ درصد رسيد


003327.jpg