* مهم نيست در چه « منطقه اي » زندگي مي كني، مهم اينست كه « منطقي » زندگي كني.


* افراد محترم ، پاك كن«متأسفم » را هميشه همراه دارند.


* اگر دستهايت را بعنوان تسليم بالا نبري دستهايت را به عنوان پيروز « بالا خواهند برد ».


* وقتي« متحمل صعود »مي شويم،« سقوط هم محتمل »است.


* كسي كه« توپش هميشه پره »،«توپش هيچوقت تو گل »نيست.

 

 

علي درويش