سحرم دولت بيدار به بالين آمد
گفت برخيز که آن خسرو شيرين آمد
قدحی در کش و سرخوش به تماشا بخرام
تا ببينی که نگارت به چه آيين آمد