من فقط برای اصلاح امت جدم قيام کرده ام و هدفم آن است که امر به معروف و نهی از منکر نمايم.