سربازی را گفتند چرا به جنگ نروی ؟

 

گفت : " به خدا سوگند که من یک تن از دشمنان را نشناسم و ایشان نیز مرا نشناسند پس دشمنی میان ما چون صورت بندد ؟ "