• من علم را به خاطر آرزوی رسیدن به هدفی فرا نمی گیرم بلکه از آن رو به دانش روی آورده ام که نادانی زشت است و غفلت از حقایق برای خردمند نیکو نیست . هر نوشته ای به یک بار خواندن می ارزد .

 

  •                                                                                  جاحظ
  •