روح من

روح من ، براي من رفيقي است كه مرا ، هنگام روزهاي سخت و سنگين ، دلداري مي دهد ، و هنگام فزوني يافتن غم هاي زندگي تسكين مي بخشد . كسي كه همدم روح خود نباشد ، دشمن مردم است . كسي كه در خويشتن خويش دوستي را نمي يابد ، آكنده از نااميدي خواهد مرد ، زيرا زندگي از درون انسان مي جوشد ، نه از بيرون او .