در خرابات مغان نور خدا می بينم
اين عجب بين که چه نوری ز کجا می بينم
جلوه بر من مفروش ای ملک الحاج که تو
خانه می بينی و من خانه خدا می بينم