من براي گفتن حرفي به ميان شما آمده ام .

I Came To Say A Word