همت هاشمی در شب شاهنامه‌خوانی پژوهش موسیقی نواحی:
شاهنامه برای برآوردن نیازهای روانی ایرانیان است
داستان‌ها و حکایت‌های شاهنامه در راستای برآوردن نیازهای روانی، فرهنگی و اجتماعی مردم کهن‌ریشه ایران است.
سطح بخش بین‌الملل جشنواره موسیقی پایین است
حضور اساتید در جشنواره موسیقی بر اجرای جوانان تأثیر می‌گذارد