خليل جبران موسيقي ناب است . رازي است كه فقط گاه گاهي شعر مي تواند به قلمرو آن نزديك شود . اما فقط گاهي و نه هميشه . جبران خليل جبران دوست داشتني ترين روح اين زمين زيباست . قرن ها گذشته است . آدمهاي بزرگي آمده و رفته اند . اما جبران خليل هنوز يكه است . من گمان نمي كنم كه در آينده اي نزديك هم كسي هم ارز او پا به عرصه ي وجود بگذارد . كسي كه ژرفاي بينش او را داشته باشد و بتواند همچون او به قلمرو ناشناخته ها پا بگذارد . او به جهان فرصت داده بود تا از نوك قلم او جاري شود .

کلبه ی دل من : من که عاشق شعر هستم.مخصوصا جبران که اگه تو آرشيو وبلاگم بگرديد ميبينيد که نوشته های جبران زياده.من که مثل اون نديدم.تعالی روحش وصف نشدنی است.