شجريان بزرگترين پروژه فرهنگي غيردولتي را با كمك هاي مردمي در بم كليد زد

عكس: دنياي اقتصاد، امين محمدي

 صفحه 8