هيچ چيز آسان تر از رد ديگري و سخت تر از درك او نيست .