بيا و کشتی ما در شط شراب انداز
خروش و ولوله در جان شيخ و شاب انداز
مرا به کشتی باده در افکن ای ساقي
که گفته اند نکويی کن و در آب انداز