صبح در آنسوها

 

گل ها و ستاره ها را در هم آمیخته است

 

صبح در آنسوها

 

شکوه فروتن خوشه های طلایی رنگ

 

                و وزوز دلپذیر زنبورهای عسل

 

                                                 قلب من !

 

                                                   تو غربت نشین آن دنیایی !

 

 

 

                                                                   واهاگن داوتیان