ای هدهد صبا، به سبا می فرستمت
بنگر که از کجا به کجا می فرستمت
حيف است طايری چو تو در خاکدان غم
زينجا به آشيان وفا می فرستمت