صبا ز منزل جانان گذر دريغ مدار
وزو به عاشق بيدل خبر دريغ مدار
به شکر آنکه شکفتی به کام بخت ای گل
نسيم وصل ز مرغ سحر دريغ مدار