خيزيد و خز آريد كه هنگام خزان است

باد خنك از جانب خوارزم وزان است