گلعذاری ز گلستان جهان ما را بس
زين چمن سايه آن سرو روان ما را بس
من و هم صحبتی اهل ريا دورم باد
از گرانان جهان رطل گران ما را بس