یادگار عشق مان را تیشه ی فرهاد

 

 بر تن صدها درخت بید مجنون کند

 

و این است :

 

" ما تو را ای عشق

ما تو را ای لیلی غمناک

با تمام قلب هامان دوست می داریم "

 

 

فرهاد شیبانی