ما براي همه چيز دنبال بهانه مي گرديم . براي دوستي و گفت و گو و لبخند نيز ، اما خورشيد بي بهانه مي تابد ، پرنده بي بهانه مي خواند و درخت بي بهانه قد مي كشد . شايد پرنده و خورشيد و درخت به ما ياد بدهند كه چندان در پي بهانه نباشيم . بهانه ها ، آنقدرها هم كه ما فكر مي كنيم مهم نيستند . پس بياييد بهانه ها را كنار بگذاريم و بي بهانه حرف بزنيم

خانم عرفان نظرآهاري ، همشهري ، سوم مهرماه 1382

توضيح : خانم نظرآهاري ، سراينده ي شعرهاي “ راز “ و “ عروسك خدا “ هستند . شعرهاي او عطري از خدا دارند و او شاعر واژه هاي آسماني است . در مردادماه سال 1382 در بخش كودك و نوجوان دهمين جشنواره مطبوعات ، نفر اول شدند .