ناگهان پرده برانداخته ای يعنی چه
مست از خانه برون تاخته ای يعنی چه
شاه خوبانی و منظور گدايان شده ای
قدر اين مرتبه نشناخته ای يعنی چه
 
 
 
حافظ