سیگار با این که میدونه آخرش زیر پات له میشه ولی تا آخرش باهات میسوزه . . .

سیگارتیم !