مژده ای دل که مسيحا نفسی می آيد
که ز انفاس خوشش بوی کسی می آيد
از غم هجر مکن ناله و فرياد که دوش
زده ام فالی و فريادرسی می آيد