دلبر برفت و دلشدگان را خبر نکرد
ياد حريف شهر و رفيق سفر نکرد
يا بخت من طريق محبت فرو گذاشت
يا او به شاهراه طريقت گذر نکرد