هر چند پير و خسته دل و ناتوان شدم
هرگه که ياد روی تو کردم جوان شدم
شکر خدا که هر چه طلب کردم از خداي
بر منتهای همت خود کامران شدم