بی هیچ نام

 

                می آیی

 

اما تمام نام های جهان با توست

 

                                        وقت غروب

 

                                                       نام ات

 

                                                             دلتنگی ست . . .

 

 

                                                                                   حسین منزوی