پارچه را دو بار اندازه بگیر و یک بار ببر .

یونانی

 

میان انسان و شرافت رشته ی باریکی وجود دارد و آن قول است .

بابلی

 

سفر هزار کیلومتری با یک قدم شروع می شود .

ژاپنی

 

شخص غافل و بی دقت غالبا در جنگل گردش می کندولی هیزم پیدا نمی کند .

انگلیسی

 

زن ضربه شمشیر را به آسانی تحمل می کند ولی لطمه ی بی اعتنایی را هرگز .

ایرلندی

 

دختر بار آوردن یک طرف شوهر دادنش یک طرف .

انگلیسی