چه دریاچه ای بود

 

                      نگاه ات

 

و من نمی دانستم تا کجاها

 

                       همراه خنده ات

 

                           در آن پارو خواهم زد

 

 

 

                                                            بیژن جلالی