برای اندوهگین بودن

 

   فرصتی نمانده است

 

           زیرا بهار می گذرد

 

                           و خورشید

 

                               روح گل بهاری را

 

                                        به سوی خود فرا می خواند .

 

 

 

                                                                                بیژ ن جلالی