آمد طبیب بر سر بیمار خویش لیک

فرصت گذشته بود و مداوا ثمر نداشت

                                                             پروین اعتصامی

 

آمدی وه که چه مشتاق و پریشان بودم

تا تو رفتی ز برم صورت بی جان بودم

                                                                  سعدی

 

آنان که دام بر گذر صید می نهند

اندیشه کی کنند ز مرغ شکسته بال

                                                            خواجوی کرمانی

 

آنان که سر آب بقا جستجو کنند

پنهان بگو که خدمت جام و سبو کنند

                                                              جلال همایی