گاهی سبز هستم

 

        گاهی آبی یا قرمز

 

          یا بی رنگ هستم

 

برگ هستم

 

             یا آب

 

               یا آتش و

 

                    باد هستم

 

                               شعر هستم

 

                                             یا سکوت

 

 

                                                            بیژن جلالی