شاعري كه حماسه را شكسته است

مهدي اخوان ثالث ، راهي ميان بر از خراسان ديروز به يوش امروز زده است . اخوان ، نه شاعر شعر نيمايي به تنهايي است و نه شاعر شعر كلاسيك به تنهايي ، وي هر طور كه تشخيص داده شعر گفته است و نبايد او را در قالب حبس كنيم . مقام اخوان ثالث مقام بي همتايي است . اشعار حماسي و اساطيري اخوان از نظر محتوايي و زباني قابل تعمق و تفكرند . اما بايد دانست اخوان تنها شاعر حماسه نيست ، شاعر حماسه شكست هم نيست ، آن طور كه برخي گفته اند او در بعضي از شعرهايش به شكست حماسه اشاره كرده نه به حماسه ي شكست .

دكتر مرتضي كاخي ، پژوهشگر و مدرس دانشگاه تهران

يكي از ويژگيهاي اخوان ثالث ، نزديك كردن زبان فخيم به زبان روزمره است . جنبه ي اندوه و مفهومي كه به طور واضح در شعر كتيبه هست و يك جور ياس رمانتيك است را در شعر جوان ترها ديده ام . اخوان در بسياري از شعرهايش جزو قله هاي ادب فارسي محسوب مي شود و از لحاظ تسلط بر ادبيات كلاسيك ، يك نمونه است . قول معروفي هست كه شاعران يا رمانتيك به دنيا مي آيند يا كلاسيك و اين ياس در همه ي شعرهاي اخوان رخنه مي كرد كه هم از سرشت شاعر و هم از زندگي امن سرچشمه مي گرفت .

شاپور جوركش ، شاعر معاصر

زندگينامه و آثار مهدی اخوان ثالث