از ديده خون دل همه بر روی ما رود
بر روی ما زديده چه گويم چها رود
ما در درون سينه هوايی نهفته ايم
بر باد اگر رود دل ما زان هوا رود