از نگاه مجله تايم :
يكصد داستان گوى برتر!
وقتى مجله معتبر «تايم» به اعتبار برخوردارى از جايگاهى ويژه، نزد ادب دوستان، يكصد رمان برتر تاريخ ادبيات را به انتخاب كارشناسان و منتقدان خودش معرفى كرد، كمتر جريده اى در دنيا توانست چيزى در اين مورد ننويسد.
چه نوستالژى نهان و آشكار اين رمان ها را اكثر آنهايى كه طرفدار صددرصد ادبيات و چاپ رمان هم نيستند، يا شنيده اند يا خود، حظّى از آن برده اند، كم يا زياد.
مرور اين فهرست مى تواند خاطراتى را زنده كند كه حين خواندن كتابى از اين ليست، در خواننده شكل گرفته و تا ساليان دراز، جانشينى براى آن نيست. اين فهرست بر اساس حروف الفبا تنظيم شده است بنابراين نخستين رمان اين انتخاب، به معناى تعلق واژه «ترين» به آن رمان نيست.

235446.jpg