تو می گفتی که برمی گردی آخر

خودت دیدی چه حد نامردی آخر ؟

سه سالی هست یک نامه ندادی

برو ای بی وفا سه کردی آخر !

 

 

                                                          نادر ختایی