دلم جز مهر مهرويان طريقی بر نمی گيرد
ز هر در می دهم پندش وليکن درنمی گيرد
خدا را ای نصيحتگو حديث ساغر و می گو
که نقشی در خيال ما از اين خوشتر نمی گيرد